İHALE İLANI
       
 
Baykan İlçesi  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
            Baykan İlçesi Gençlik Merkezi Binası İçin  Donanım Malzemeleri Alım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
İdarenin                                        :
a-Adı                                              : Baykan İlçesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği
b-Adresi                                         : İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hükümet Konağı, Kat :3 - Baykan
c-Telefon ve Faks Numarası          : 0 (484) 561 2004  -  0 (484) 561 2004
d-Elektronik Posta Adresi (Varsa) : - - -
 
İhale Konusu Mal Alım İşinin     :
a-Niteliği, Türü ve Miktarı             : Baykan İlçesi Gençlik Merkezi Binası için Donanım Malzemeleri Alım İşi.                                         
b-Teslim Yeri                                 : Baykan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
c-Teslim Tarihi                               : Sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından sonraki tarihinden
                                                          itibaren 30 ( Otuz ) takvim günüdür.                 
İhalenin                                         :
a-Yapılacağı Yer                            :  Hükümet Konağı  Toplantı Salonu Kat: 2 –Baykan
b-Tarih ve Saati                              :  05/02/2018, Saat :  14.00                                                
c-Son Müracaat Tarihi ve Saati     :   05/02/2018, Saat :  13.30
                                    
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 (1)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
   (2)-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
         -Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
         -Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
  (3)-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
            (4)-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
            (5)-Tüzel kişi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi,
            (6)-Tüzel kişilerde yetki belgesi ve imza sirküleri,
            (7)-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmasına ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
            (8)-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
            (9)-İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
            (10)- K.H.G.B. İhale Yönetmenliğinin 11 ve 12. Maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.
            (11)-Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
            (12)-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, (son bir ay içinde düzenlenmiş olacak.)
            (13)-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge, (son bir ay içinde düzenlenmiş olacak.)  
           (14)-“Yerli İstekli”  olunduğuna ilişkin Yerli İstekli beyannamesi.
 
./..
-2-
 
           (15)- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağına dair Alt Yüklenici taahhütnamesi.
           Ekonomik ve Mali Yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
           Aranmayacaktır.
           Mesleki ve teknik Yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
           Aranmayacaktır.
      (16)-İhale, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
            (a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
            (b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
      (17)-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz ve kısmı teklif verilemez.
            (18)-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar ihalenin yapılacağı yere verilir. Belirtilen saatten sonra verilen teklifler kabul edilemez ve açılmaksızın iade edilir.
            (19)-Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale saatine kadar Baykan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği idare yetkilisine elden teslim edeceklerdir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
            (20)-İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliğe anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
            (21)-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
            (22)-Ortak Girişimler ihaleye teklif veremezler.
(23)-Konsorsiyumlar İhaleye teklif veremezler.
            (24)-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
            (25)-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren altmış (60) takvim günü olmalıdır.
            (26)-İhale dokümanı Baykan  İlçe Özel İdare Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 1.000,00 ( Bin ) TL ‘nin  Baykan İlçesi  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının  T.C.Ziraat Bankası Baykan Şubesindeki 8272989-5001 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont, İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
            (27)-Bu alım işinin  teknik şartnamesinde belirtilen işlerin ( Kütüphane Kurulumu, Beyaz Eşya, Mobilya ve Tekonoloji Ürünleri ) satıcı veya  imalatçısı olduğuna dair Belge
            (27)-Muayene ve kabul komisyonunun uygun görmediği hiçbir mal/malzeme, imalat veya kurulum kabul edilmeyecektir.
(28)-Birlik 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olup,  Birlik İhaleyi yapıp yapmamakta ve onay verip vermemekte serbesttir.
            NOT: Birliğimiz 4734 Sayılı KİK kapsamında değildir.
 
      
                                                                                                                     İdare Yetkilisi
                                                                                                                             İmza
                                                                                                           Cuma ÇOTU
                                                                                                         Kaymakam
                                                                                                           Birlik Başkanı