İHALE İLANI
 
SİİRT İLİ BAYKAN İLÇESİ  KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE AİT ARAÇ SATIŞ İLANI
Siirt İli Baykan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait faal durumda olan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, kilometresi yazılı olan aracımız, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER;
Adı: Siirt İli Baykan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Adresi: İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hükümet Konağı, Kat :3 – Baykan
     Telefon no: 0484 561 2004
İlgili personelin Adı-Soyadı/Ünvanı: Osman KADAK – Birlik Müdürü
 
1- İHALE KONUSU TAŞINIR MALLARIN
 

Aracın Plakası

 

Cinsi

Markası

Tipi

 

Modeli

 

Kilometresi

 
İhale Tarihi
İhale Saati

56 AF 004

Otomobil R.Arazi Aracı

KIA SORENTO

2006 Siyah Gri

153.347 km

21/02/2018
14.00

 

2-İHALENİN: 
a) Yapılacağı Yer: Baykan Hükümet Konağı Toplantı Salonu Kat 2: 
b) Tarih ve Saati:  21/02/2018  günü Saat: 14.00’da.
 
     MADDE 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
 
     GERÇEK KİŞİLERİN :
      a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
      b-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu,
      c-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
      ç- İhale dokümanını satın aldığına dair belgeyi,
     d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.
      
     TÜZEL KİŞİLERİN :
                a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca  ;                                                                                                         
                 b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
                 c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2017 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
             4-İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgelerle birlikte, imzaladıkları idari şartname (ibraz etmeleri şarttır.) ve  KDV hariç verdikleri fiyat teklif mektubunun bulunduğu dosyayı ihale saatinden önce  Birliğimiz Bürosuna (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) teslim edecekler ve  ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
                 5-Telgraf ,faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
                 6-Satışı yapılacak araç mesai saatleri arasında Baykan Hükümet Konağı araç parkında görülebilir. İhaleye girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
           7-Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Baykan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir. Ve aynı adresten Birliğin 8272989-5001 nolu  hesabına  100,00 TL. yatırılmak suretiyle temin edilebilir.
                   8- İhale bedeli KDV hariç olup, KDV, Damga Vergisi ile devir ve tescil masrafları ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta bedeli ve gecikme bedeli dahil tamamen alıcı tarafından karşılanacaktır. Devir tarihine kadar doğan tüm vergi borçları ile varsa trafik cezaları devir tarihi itibari ile ihale makamına aittir. Aracın devir ve tescil masrafları devir tarihinde ilgili mercilere, ihale alıcısı tarafından nakit olarak ödenecektir.
                  9- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
                 10-Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda BAYKAN Mahkemeleri yetkilidir.
                 11-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                 12-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
       
 
 
   Cuma ÇOTU
     Kaymakam
   Birlik Başkanı