İHALE İLANI
 
                Baykan İlçesi Veysel Karani Beldesi Mesire Alanı Yapım işi.     
 
Baykan İlçesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Baykan İlçesi Veysel Karani Beldesi  Mesire Alanı yapım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
1-İdarenin
a)-İdarenin Adı                               : Baykan İlçesi  Köylere Hizmet Götürme Birliği
b)-Adresi                                         : Hükümet Konağı  Kat : 3-  İlçe Özel İdare Müdürlüğü odası-Baykan
c)-Telefon-Faks Numarası              : 0 484 561 20 04 - 0 484  561 20 04-Faks
d)- Elektronik Posta Adresi (Varsa):
 
2-İhale Konusu Yapım İşinin
a)-Niteliği, Türü ve Miktarı             : Baykan İlçesi  Veysel Karani Beldesi  Mesire Alanı  yapım işi.   1 Adet   
          
b)-Yapılacağı  Yer                              : Baykan İlçesi  Veysel Karani Belde Mekezi
                                                        
c)-İşin Başlama tarihi                      : Sözleşme yapıldıktan sonra  10 ( On ) gün içerisinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)-İşin Süresi                               :Yer teslim tarihinden itibaren 75 (  Yetmiş Beş ) takvim  günüdür.
 
3-İhalenin
a)-Yapılacağı Yer                            : Kaymakamlık Toplantı Salonu
 
b)-Tarihi / Saati                               : 04/04/2018  Çarşamba günü- Saat:  10:00
 
4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler.
 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya meslek Odası belgesi,
            a)-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 
 
 
./..
 
 
 
 
                                                                          -2-
 
 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a)-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b)-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.4. 26506 Sayılı K.H.B.Birliği İhale Yönetmenliğinin 11. ve 12.maddelerinin ilgili bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,
 
4.1.7. Vekaleten İhaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 
 4.1.8. İhale  konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağına dair taahhütname, ( Alt Yüklenici Taahhütnamesi Verilecektir.)
 
4.1.9.Bu şartnamenin 8. veya 36.4. maddelerinde istenmesi halinde, “Yerli İstekli”  olunduğuna ilişkin yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde belirtilen belgeler. (Yerli İstekli Taahhütnamesi Verilecektir.)
 
4.1.10. İhale dökümanının  satın alındığına dair belge
 
4.1.11. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu Özel (Şahıs) ve tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. ( Ortaklık Hisse Beyanı Verilecektir.)
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler aranmayacaktır.
 
4.3.İş Deneyim Belgeleri : İsteklinin son 15 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80 si oranında Cari oranın  gerçekleştirdiği veya % 80’i oranında denetlendiği  ve yahut idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 100 ü oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; AXVIII  Grup: Saha İşleri ile B III Grup: Üst Yapı Bina İşleri ve benzer işe denk sayılacak Mühendislik ve Mimarlık bölümleri; inşaat Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı.
 
4.5.Teknik Eleman Taahhütnamesi; İş süresince iş yerinde 1 Adet İnşaat Mühendisi veya Peyzaj Mimarı bulundurulacaktır.) 
 
 
                                                                         ./..
 
 
                                                                         -3-
 
5.İhaleye sadece yerli istekli katılabilecektir.
6.  Teklifler ihale saatine kadar İlçe Özel İdare Müdürlüğüne  (Baykan İlçesi  Köylere Hizmet Götürme Birliği) idare yetkilisine elden teslim edeceklerdir. Posta  vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
7. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
8. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi,ihale tarihinden itibaren en az  30 takvim günü olmalıdır.
10. İhale dokümanı Baykan  İlçe Özel İdare Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 3.000,00 ( Üç Bin ) TL ‘nin  Baykan İlçesi  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının  T.C.Ziraat Bankası Baykan Şubesindeki 8272989-5001 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont, İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
NOT: Birliğimiz 4734 Sayılı KİK kapsamında değildir.
 
 
 
 
                                                                                                                  İdare Yetkilisi
                                                                                                                           İmza
                                                                                                                   Cuma ÇOTU
                                                                                                                     Kaymakam                                                                                                          
                                                                                                                   Birlik Başkanı