BAYKAN KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUCUSU ALIM İLANI
Baykan Kaymakamlığından duyurudur.
Baykan İlçesi Atabağı Beldesinden 442 Sayılı Köy Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında (15) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
İstekliler, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde 15 Mayıs - 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında (10) gün içerisinde müracaat edebileceklerdir.
İsteklilere İlanen Duyurulur.
Baykan Kaymakamlığı
 
GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR
 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşım doldurmuş olmak.
 3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak,
 4. En az ilkokul mezunu olmak.
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 6. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak.
 7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis ve suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 8. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
 9. Kan davasından hüküm giymemiş olmak.
 10. Hali hazırda görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek.
 11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
 12. Siyasi parti üyesi olmamak.
 13. Köy/mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.
 14. Terör örgütleri ile bu Örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.
 15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,
 16. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
        --GEREKLİ BELGELER--
 1. Talep Dilekçesi ( Kaymakamlığa ) (Aslı ve Fotokopisi)
 2. Adli Sicil Belgesi (2 suret)
 3. Terör suçundan dolayı herhangi bir hüküm giyip giymediğine dair sabıka kaydı ve tahkikat evrağının olup olmadığına dair yazı (2 Suret)
 4. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (2 Suret) ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Suret)
 5. 7 Adet Biometrik Fotoğraf
 6. Askerlik Görevini Yapmış Olduğuna Dair Belge (2 Suret)
 7. Görevlendirileceği Köyde Oturduğuna Dair İkametgah Belgesi (2 Suret)
 8. Siyasi Parti Üyesi Olmadığına Dair Belge (2 Suret)
 9. Diploma Fotokopisi veya Okur-Yazar Olduğunu Dair İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden Alınmış Belge (2 Suret)
 10. Sağlık Kurulu Heyet Raporu (Aslı ve Fotokopisi)
 11. Bütün evraklar mavi dosyaya takılarak 2 nüsha şeklinde Baykan İlçe Jandarma Komutanlığına başvuru tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir.

  --ÖRNEK DİLEKÇE--
 
BAYKAN KAYMAKAMLIK MAKAMINA
Baykan İlçesi.................... Köyünde/Mahallesinde güvenlik kuvvetlerine yardımcı
olmak için açılan Güvenlik Korucusu kadrosuna geçmek için
..................... Köyünde/Mahallesinde Güvenlik Korucusu olarak görev almak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim....... /..... /.2019
Adı Soyadı T C. Kimlik No:
ADRES
TELEFON NUMARASI