İHALE İLANI
 
SİİRT İLİ BAYKAN İLÇESİ  KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE AİT BAYKAN MESİRE ALANININ KİRALAMA İLANI
Siirt İli Baykan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait Baykan Mesire Alanının (Kafeterya) Kiralama işi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER;
Adı: Siirt İli Baykan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Adresi: İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hükümet Konağı, Kat :3 – Baykan
     Telefon no: 0484 561 2004
İlgili personelin Adı-Soyadı/Ünvanı: Osman KADAK – Birlik Müdürü
 
1- İHALE KONUSU  İŞ:
 
       a) Baykan İlçesi Mesire Alanının Kiraya Verilmesi İşi.
 
2-İHALENİN: 
a) Yapılacağı Yer: Baykan Hükümet Konağı Toplantı Salonu Kat 2: 
b) Tarih ve Saati:  27/08/2018  günü Saat: 14.00’da.
 
     MADDE 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A)GERÇEK KİŞİLERDEN;

 1. İkametgâh belgesi,
 2. Nüfus Cüzdan Sureti,
 3. Noter Tasdikli imza beyannamesi,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)
 5. Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.
 

B)TÜZEL KİŞİLERDEN;

 1. Tebligat için adres beyanı
 2. Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri
 3. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
 4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)
 6. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 7. İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.
 
             4-İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgelerle birlikte, imzaladıkları idari şartname (ibraz etmeleri şarttır.) ve verdikleri fiyat teklif mektubunun bulunduğu dosyayı ihale saatinden önce  Birliğimiz Bürosuna (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) teslim edecekler ve  ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
                 5-Telgraf ,faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
            6-Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Baykan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir. Ve aynı adresten Birliğin 8272989-5001 nolu  hesabına  2.000,00 TL. yatırılmak suretiyle temin edilebilir.
                   7- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
                   8-Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda BAYKAN Mahkemeleri yetkilidir.
                   9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                  10-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
       
 
 
   Cuma ÇOTU
     Kaymakam
   Birlik Başkanı